top of page
Nicaragua yulka balna talnaka

Nicaragua yulka balna talnaka ya, sumalna dika aska, waiku luihkau sihdai PDF, MOBI dapi EPUB, makalnak aisau karak muihkau ahauka yakdai dadang.

 

José Mejía Lacayo ya ulpi yaktingka aska dapi aka tukka aka alas tukka palka dapi alas wahaika ya Manuel Antonio Mejía Lacayo ya sumaltingka as yapa tukwai aka tukka balna kau. Constantino Mejía Narváez laih ampa  tunpak dapi wing manah di sihnaka ya  tunak iya, Pablo Mejía Estrada dapi yalka Lynette dapi Mejía balna laih tunpak dika balna ya barangdai, dapi labaka kau rihwi yul balna ya yamka adak sihdai.

 

Aka tukka aka dapa waikaku kaupak yamti wadai mamaka 2008 kaupak dapi andih 40,000 baska balna yapa andih sihdak bungpi yawana baska kulnaka ya (8½”x 11”). Aka dika yamdai ya kanas sikka pan Nicaragua kau di balna bungpai ya kangkanaka yulka, aka yulka balna ya sihdai kaupak muihkau bik dau adai takdarang yulka https://www.temasnicas.net/   manah, yapa bik apak yul manah bik yakdai Enrique Bolaños, yulka asungkatna asang paskau dapi bio-nica.info    kaupak.

Aka dika balna aka sahti yaktangka 10 watahka, muih balna ampas tukwadai ya tingkana di balna yamti ihyawadai wai alas balna bangwangkana yakat Nicaragua muihka yapa.   

 

YUL UMANA

Aka tukka aka suwi bungpang mamaka 2008 kaupak Flavio Rivera Montealegre, pumnaka kaupak bungpang dapi yul yunaka balna pumnaka kaupak bik yapa kau sumal yapa kau kangkanaka yulka Nicaragua muihka balna ayau wayaka balna sihnaka pumdai ya dapi José Mejía Lacayo, yul balna sihpai balna ya bik.

Aka tukka muihka balna barangka ati wadai ya: Jorge Eduardo Arellano, Esteban Duque Estrada Sacasa, Aldo Guerra Duarte, Eddy Kühl Arauz, José Mejía Lacayo, Flavio Rivera Montealegre dapi Carlos Tünnermann Bernheim.

 

 

YUL TUNAK

Aka tukka aka yul tunak bu watahka aktka madi akatka dika balna dapi muihka kau watahka: tunak ulpangka dasika as dapi tunak walik dika bik

Nung as 1,500 yapa para balna ya umphingka balna ka sau tunak pas waikaku dapi mamakika 2020 mining andih 3,645 yul balna ya ahauka kau yakwang dai, dakka salap ya luih aslah kau upurtai kau 123 yul balna ahauka kau yakti yak yawai dapi umphingka muihka balna ya 64 upla nani sa.

 

Mining pumwai aka tukka balna karak di sikka as yamnaka yul umana balna karak aka suinka kau andih 732, aitak balna andih sihwai dapi umphimngka balna ya 280. Yul umana balna 454 balna ya yul umana balna ya dika ka, yag bangwangka balna ya 218. Wat baska kau laih dapi yak bangwangka dika balna ya upurdai 229 yaupak 89 umphingka balna. Akaupak yak bangwangka tarika balna luih karak bati yak ihyawai ya, wahaini Guillermo Bendaña di balna yamti Wang ya tali yak yawai.

 

Muih yulka umana balna ya andih 303 balna bungpang, yaupak 153 umhpingka balna bangka. Dapi muih balna uldai yabik takatna kau yawadai. Witka kau yul tunak balna as as bungna bangka dapi aka balna ya di wak kau bik bungpi yawana bangka, katka dika balna ya alas muihkana kat talram laih waya dasika yapa bik bangka.

         

 

Yul umana balna kau, yul umana balna naukana awadarang laih, luih dapak 712 tukka balna bungdai, aka pan kanas yul yamka ya RTN paskau. Yapa bahang mining ityak yulnini mining ya yul umana balna ahauka yaktingka yak. Mining ya tunak yulka 42 balna yabik paskau anaka dai, sau pas kau di balna bangya tukpi yakdai ya dika balna aka dika balna ya muih mining sangnika as ka. Akau Kus yulka aisau. Muih wak balna ya di yamnaka waldai yapa ka, aka balna ya aslahkau bawarang laih 348 tuk balna bungpi yawai.

         

Mining ya yul yaktingka barangka sa yak, mining bik yapa walwasa atnaka. Yapa katka, nauka wak yapa kau Ruben Darío yapa balna ya di wak ka…

 

AITAK YULTI TALINKA BALNA

Nicaragua muihka balna yulkana ya sumal as yapa ka dapi dau ahauka kau yakdai dapi umhpingka balna bik isau ka. Sau tunak pas maka wi awang kau mamaka 2020 kau muih balna kalpakna ya 608 yapa dadang. Muih balna dauh wi kalpakna ya 807 dapi luih dapak 1415 dapi talnaka wak ya 1778 aka balna ya wing dutka waikaku kau 2020 aka aka tunak palka kau di bungpang, aka muih balna ya asang 30 kaupak wadai. Katka kanas muih ya Nicaragua kaupak 736 kalpakna balna, 358 wi yaktaldai. Kanas muih balna Nicaragua, Estados Unidos, Europa, dapi una balna bang bangwadai ya.

 

Yulka balna ya itka wati laknaka apak yul uka kaupak Bio-Nica,  Enrique Bolaños.

Yul ulna isauka iradai kau mining talwan google kau suinka kau muih balna di waldai daika witpang dadang. Yul balna kanas isau muih balna yulti taldai dadang ya PDF kaupak dadang 71.9%  kaupak bik MOBI karak 19.3% dapi EPUB karak 8.0%. Yapa bahang yamkaka MOBI manah dapi EPUB manah sihnaka.

 

KANGKATANGKA UKATAK

Tunak kau ting askau bas baska yakna dai ya (dapa waikaku dapi papanhni suwang waikaku paskau mamaka 2008 kau) ukatak aisausa dadang. Yaka ya itikna as dai lumakka lalahka kangkatangka as watah dai wai yamtangya  dapi wai umphpang balna luihpak. Aka dika kanglawi yawai manah, aka dika balna ya lawi yawana, aka dika aka kanas muih balna walna kat lumakka kau tali yapa bik suyuna dadang.

Ukakat tunak kau balna dadang ya José Mejía Lacayo yamtang dadang yaupak Flavio Rivera Montealegre laih barangka atang dai witka kau buna lampang dai isau yaktingka kau.

 

DAKTANGKA BALNA

Bu as balna ya takatna kau yawadasa dadang suinka karak, yakasa bik usti yakna dai, yakasa bik yamtingka muihka ya dakat kahpang dadang aka balna dai: Yamtingka, wak balna,lauwanini balna, pumnaka dika balna, akpi talnaka balna dapi alawangka dika, nutingka muihka yulka dapi yamkika bik. Di as balna kau ulpingka dapi yaktingka ya dakatna kahpang dadang di isau kau iwana yulka: di wak pumnaka yaktingka, tunpak dapi akpi talnaka dika.

Upurka wak balna ya takatna kau yawadasa dai kat muih umhdasa dai bahang, yakasa bik muih balna ya isau yulti taldasa dai bahang. Di luih lawang kau, Nicaragua ya kanas yamka palka talya di ulna balna yulti talnaka, muih balna kau adak yul suyuka  dapi yul wak balna yulti taldai dai unbau balna karak bik. Pumnini balna ya bik baikau bungna kuburpi talnaka dika balna karak kulnaka dika balna yapa ya.Madi laih mining yul yakwai di wak balna walik.

Yul ulna dika balna dapi yul apakna balna pumnaka wak karak, katka talwai kau laih muih balna ya yulti talnaka waldasa yapaka dapi muih umdai balna bik isauya waldasa yapaka (42) yapaya. Raukaka balna bik isausa yapaka di balna ahaukakau yaknaka balna karak kanas 65 di balna karak. Esteban Duque Estrada ya umhpingka as dai lihwan yulkakau, katka madilaih yaka ya dapang. Aka dika aka yak amatdai kat muih luihya kanglawadai lihwan ya di as sikka palkaka di luih paskau.

Madi kau mining yul balna yakwai aka dika balna yulka: Yulti talingka kangkanak dika aitak ukatak kau ahauka bungpai, muihka as talingka ya bik yulka yakwai, di isau balna bungpai ya bik mining Kus baka balna yulni balna bik dapi yul wak wak isau balna muih balna kanglawadasa dika balna bik.

 

ULPINGKA DAKKA BALNA  

Tunak kau tunak muihka ya muih as waltang dai alas pahka kau anaka tunak muihka sihka as yapa. Aka dika aka dutka bungpang kau, dakka kau waltang apakau sahti yaktarang kau kanas yamka bungparang yulka di balna ya kanas yamka tukwarang pumtang.

         

Raukaka dakka kau mining watahyak dai Dr. Humberto Carrión alas ya di isaukau umhpang dai raukaka balna yulka kau alas pumnaka yamka bik watah dai. Katka madi kau laih mining watahyak Dr. Roberto Ferrey Echeverry.

 

Di almuk balna yulka kau mining watahyak dai Dr. Rigoberto Navarro Genie, madi laih mining watahyak Dr. Geoffrey McCafferty, sau anakat kau di balna akpi talingka sumal sikka kau sumaltingka as ka Calgary de Alberta, Canadá sumalka uka kau Granada sauka anakat kau di akpingka aska madi maka kau Nicaragua asangka paskau dapi tukwai di umana balna ukana Granada kau.

Muih balna asungkana aslah karak umhpna balna bik bangka aka balna yapa: Dr. Jean-Michel Maes, sumaltingka as dapi pumnaka balna akpingka as  Nicaragua asangka kaupak;  Dr. Karl Offen, asang dapi yul umana balna talingka; el Dr. Humberto Carrión laih muih raukaka talingka muihka as.

 

ULNA BALNA WATPI LATINGKA

Nubia O. Vargas laih ulna balna watpi latingka tunak muihka as ka. Maritza Corriols laih inglés kau latingka as, Arturo Castro Frenzel laih haman yulka kau watpi latingka as dapi inglés kaupak una yulka kau, Constantino Mejía Narváez laih siku dapi  inglés kaupak  una yulka kau.

 

ASUNGKATPINGKA

Carlos Arellano Hartig laih ulna balna ya alas barangpai ai dutka balna bang atrang bik alas tingka manah lawai yapa bik wayaka balna luih bik yapa. Manuel Antonio Mejía Lacayo laih asungkatpingka sikka as. Dr. Karl Offen laih mining asangni Kus yulka balna ya alas talya; Dr. Jean-Michel Maes laih di balna aitak balna kau barangpai.

Aka tukka kau mining biri biri tinit talingka laih aisau yak (watpi talingka),katka ampas aitak balna yaknaka ya luih watpi talwai, katka mui hampas tukwadai ya raukika watahka alas balna di as taldak yamkasa kau wati minaka yul yakdasa takat kau, yakasak di sikkasa bisika atrang bik luihya itka di as yulnaka.

 

TUNAK MUIHKA DAKKA

Tunak muihka balna ya aka muihka balna ka Carlos Arellano Hartig, Alberto Bárcenas, Guillermo Bendaña García, Manuel Fernández Vílchez, Eddy Kühl Arauz, Jean-Michel Maes, Harlan Oliva Regidor, Marvin Saballos Ramírez, Nubia O. Vargas y Carlos Tünnerman Bernheim. Aka muihka balna aka di luih kau watpi talingka balna.

 

DAKKA TUNAK BALNA

eméritos son: Carlos Arellano Hartig, Humberto Carrión McDonough y Rigoberto Navarro Genie.

Aka balna ya di balna watpi taldai, dakka kau, alas balna ya di balna barangdai ayaka maka kau ahauka kau yaknaka maka waikau, aka tunak muihka baln ya: Guillermo Bendaña García, Humberto Carrión McDonough, Jaime Incer Barquero, Eddy Kühl Arauz, Ligia Madrigal Mendieta, Geoffrey McCafferty, y Alexander Zosa-Cano. Dapi yul yaktingka balna kanas waya sikka balna ya: Carlos Arellano Hartig, Humberto Carrión McDonough y Rigoberto Navarro Genie.

 
YUL YAKTINGKA BALNA UPURKA
Aka muihka balna ya watpi taldai, barangdai, warinka kau dapindai dapi aka muihka balna karak bangka Guillermo Bendaña García, Humberto Carrión McDonough,  Jaime Incer Barquero, Eddy Kühl Arauz, Ligia Madrigal Mendieta, Rigoberto Navarro Genie, Nubia O. Vargas y Alexander Zosa-Cano.

 

Nubia O. Vargas alas ya ampa ulna balna ya watpi talya dapi barangpai dapi upurka ya ulpingka yapa tukwai.

 

AMPA UMHDAI YA

Mining maspakwai ulpingka balna raukakana ya, nau balna bangya bik watpi talwai, ampakau yakwak bungpi yawanaka balna ya, wayaka balna, yamkaka anaka balna ya dapi di isauka luihkau itmanna awi talnaka https://www.temasnicas.net/enviar

AHAUKA KAU SITTANGKA BALNA

Ai balna watahyakya takat kau mining kau awaramna laih https://www.temasnicas.net/, ai dika dapi aikatak balna waltayamna ya makalnak aisau itmanna wati inaka https://www.temasnicas.net/revistas      manah.

Apak yul uka balna Enrique bolaños kau bangka aitak ampasya wayaka balna  https://www.enriquebolanos.org/articulo/temas_nicas_presentacion

Dakka wak kau bik bangka asang dak sikka paskau http://memoriacentroamericana.ihnca.edu.ni/

 

YUL BALNA PAHKA

Tunak muihka sikka palka ya yulka dapi ai yulka waltayam yaluih watahka aka tukka kau.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
bottom of page